Bedenktijd voor particulieren

Binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de goederen ontvangen werden, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat het in acht nemen van de termijn betreft, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn.
De producten dienen op eigen kosten aan KHSW Soft BV terugbezorgd worden in volledige en onbeschadigde verpakking. Er is geen verzakingsrecht op de producten die verzegeld zijn en die hun waarde verliezen bij het verbreken van dit zegel. Niet-limitatieve voorbeelden hiervan zijn harde schijven, processoren en software.

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Facturen en verkoopbonnen zijn contant of op voorhand betaalbaar. Enkel na goedkeuring door KHSW Soft BV kan een andere betalingstermijn afgesproken worden. Tot de betaling geschiedt, blijven de goederen eigendom van KHSW Soft BV. Laattijde betalingen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 75,00) als schadebeding.

Artikel 2
Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 3
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 4
In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden. Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

Artikel 5
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatieOK!